Каталог       Спеціальне    Пошук    покласти книгу     ЧаПи (FAQ)    Приватні угоди та © ®     Новини у BIBLOS    
BIBLOS.org.ua       Для життя    Самвидав    Контакти    Про бібліотеку    BIBLOS    Цікаві лінки    Навігація    Календар.UA    BIBLOS.in   
Система Orphus
класифікація,коди,міжнародна,захворювання,хвороби,повна,англійський алфавіт,F,українською,МКХ-10

Клініко-статистична класифікація хвороб, розділ F

Міжнародна класифікація захворювань з кодами, МКХ-10
[F00 F09] Органiчнi, включаючи симптоматичнi, психiчнi розлади [F10 F19] Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання психоактивних речовин [F20 F29] Шизофренiя, шизотиповi стани та маячнi розлади [F30 F39] Розлади настрою (ефективнi розлади) [F40 F49] Невротичнi, пов'яанi зi стресом та соматоформнi розлади [F50 F59] Поведiнковi синдроми, пов'язанi з фiзiологiчними розладами та фiзичними факторами [F60 F69] Розлади зрiлої особистостi та поведiнковi розлади [F70 F79] Розумова вiдсталiсть [F80 F89] Розлади, пов'язанi з психологiчним розвитком [F90 F98] Розлади поведiнки та емоцiй, якi починаються здебiльшого в дитячому та пiдлiтковому вiцi [F99 F99] Неуточнений психiчний розлад
F00. Деменцiя при хворобi Альцгеймера F00.0 Деменцiя при хворобi Альцгеймера, з раннiм початком (G30.0+) F00.1 Деменцiя при хворобi Альцгеймера з пiзнiм початком (G30.1+) F00.2 Деменцiя при хворобi Альцгеймера, атипiчний або змiшаний тип (G30.8*) F00.9 Деменцiя при хворобi Альцгеймера , неуточнена (G30.9+) F01. Васкулярна деменцiя F01.0 Васкулярна деменцiя iз гострим початком F01.1 Мультi-iнфарктна деменцiя F01.2 Субкортикальна васкулярна деменцiя F01.3 Змiшана кортикальна i субкортикальна васкулярна деменцiя F01.8 Iнша васкулярна деменцiя F01.9 Васкулярна деменцiя, неуточнена F02. Деменцiя при iнших хворобах, класифiкованих в iнших рубриках F02.0 Деменцiя при хворобi Пiка (G31.0+) F02.1 Деменцiя при хворобi Крейцфельда-Якоба (А81.0+) F02.2 Деменцiя при хворобi Хантiнгтона (G10+) F02.3 Деменцiя при хворобi Паркiнсона (G20+) F02.4 Деменцiя при вiрусному iмунодефiцитi у людей (ВIЛ) (В22.0+) F02.8 Деменцiя при iнших специфiчних захворюваннях, класифiкованих в iнших рубриках F03. Неуточнена деменцiя F04. Органiчний амнестичний синдром, не викликаний алкоголем та iншими психотронними речовинами F05. Делiрiй, не викликаний алкоголем та iншими психотропними речовинами F05.0 Делiрiй, не заподiяний деменцiєю, so described F05.1 Делiрiй, заподiяний деменцiєю F05.8 Iнший делiрiй F05.9 Делiрiй, неуточнений F06. Iншi психiчнi розлади внаслiдок ураження чи дисфункцiї головного мозку або внаслiдок соматичної хвороби F06.0 Галюцiнцiї, пов'язанi з органiчним ураженням головного мозку F06.1 Кататонiчний розлад органiчного генезу F06.2 Делiрiйний (шизоподiбний) розлад органiчного генезу F06.3 Емоцiйнi (афективнi) розлади, пов'язанi з органiчним ураженням головного мозку F06.4 Збудження органiчного генезу F06.5 Дисоцiативнi розлади органiчного генезу F06.6 Емоцiйнi лабiльнi (астенiчнi) розлади органiчного гегезу F06.7 Помiрнi порушення пiзнавальної функцiї органiчного генезу F06.8 Iншi уточненi психiчнi розлади внаслiдок ушкодження мозку, дисфункцiї i соматичних захворювань. F06.9 Неуточненi психiчнi розлади, пов'язанi з ушкодженням мозку або дисфункцiями при соматичних захворюваннях F07. Розлади особистостi та поведiнки внаслiдок хвороби, ушкодження та дисфункцiї головного мозку F07.0 Розлади особистостi, пов'язанi з органiчним ураженням головного мозгу F07.1 Постенцефалiтичний синдром F07.2 Посттравматичний синдром F07.8 Iншi органiчнi розлади особистостi i поведiнки внаслiдок захворювань, травм i дисфункцiї мозку F07.9 Неуточненi органiчнi розлади особистостi i поведiнки внаслiдок захворювань, травм i дисфункцiї мозку F09. Органiчний чи симптоматичний психiчний розлад, неуточнений F10. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання алкоголю F11. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання опiоiдiв F12. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання канабiоєдiв F13. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання седативних чи снотворних засобiв F14. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання кокаїну F15. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання iнших стимуляторiв, включаючи кофеєн F16. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання галюциногенiв F17. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання тютюну F18. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання летючих розчинникiв F19. Розлади психiки та поведiнки внаслiдок вживання складного лiкарського засобу та iнших психоактивних речовин F20. Шизофренiя F20.0 Параноїдна шизофренiя F20.1 Гебефренiчна шизофренiя F20.2 Кататонiчна шизофренiя F20.3 Недиференцiйована шизофренiя F20.4 Постшизофренiчна депресiя F20.5 Залишкова шизофренiя F20.6 Проста шизофренiя F20.8 Iншi види шизофренiй F20.9 Шизофренiя, неуточнена F21. Шизотиповий розлад F22. Стiйкi розлади марення F22.0 Маячнi розлади F22.8 Iншi сталi маячнi розлади F22.9 Стiйкi маячнi порушення, неуточненi F23. Гострi та транзиторнi психотичнi розлади F23.0 Гострi полiморфнi психотичнi розлади без симптомiв шизофренiї F23.1 Гострi полiморфнi психотичнi розлади з симптомами шизофренiї F23.2 Гострi шизоподiбнi психотичнi розлади F23.3 Iншi гострi маячнi психотичнi розлади, що мають перевагу F23.8 Iншi гострi та транзиторнi психотичнi порушення F23.9 Гострi та транзиторнi психотичнi розлади, неуточненi F24. Iндуцирований розлад марення F25. Шизоафективнi розлади F25.0 Шизоафективний розлад, манiакальний тип F25.1 Шизоафективний розлад, депресивний тип F25.2 Шизоафективний розлад, змiшаний тип F25.8 Iншi шизоафективнi розлади F25.9 Шизоафективний розлад, неуточнений F28. Iншi неорганiчнi психотичнi розлади F29. Неуточнений неорганiчний психоз F30. Манiакальний епiзод F30.0 Гiпоманiя F30.1 Манiя без психотичних симптомiв F30.2 Манiя з психотичними симптомами F30.8 Iншi манiакальнi епiзоди F30.9 Манiакальнi епiзоди, неуточненi F31. Бiполярний афективний розлад F31.0 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаючi гiпоманiакальнi стани F31.1 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаючi гiпоманiакальнi стани без психотичних симптомiв F31.2 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаючi гiпоманiакальнi стани з психотичними симптомами F31.3 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаюча легка або помiрна депресiя F31.4 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаюча тяжка депресiя без психотичних симптомiв F31.5 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаючий тяжка депресiя з психотичними симптомами F31.6 Бiполярний афективний розлад, епiзодично протiкаючi змiшаного типу F31.7 Бiполярний афективний розлад, протiкаючий з ремiсiями F31.8 Iншi бiполярнi афективнi розлади F31.9 Бiполярний афективний розлад, неуточнений F32. Депресивний епiзод F32.0 Легкий депресивний епiзод F32.1 Помiрний депресивний епiзод F32.2 Тяжкий депресивний епiзод без психотичних симптомiв F32.3 Тяжкий депресивний епiзод з психотичними симптомами F32.8 Iншi депресивнi епiзоди F32.9 Депресивний епiзод, неуточнений F33. Рекурентнi депресивнi розлади F33.0 Рекурентний депресивний розлад, з легким перебiгом F33.1 Рекурентний депресивний розлад, з помiрним перебiгом F33.2 Рекурентний депресивний розлад з тяжким перебiгом, без психотичних симптомiв F33.3 Рекурентний депресивний розлад з тяжким перебiгом,зпсихотичними симптомами F33.4 Рекурентний депресивний розлад у перiод ремiсiї F33.8 Iншi рекурентнi депресивнi розлади F33.9 Рекурентний депресивний розлад, неуточнений F34. Стiйкi (афективнi) розлади настрою F34.0 Циклотимiя F34.1 Дистимiя F34.8 Iншi стiйкi афективнi розлади F34.9 Стiйкий афективний розлад, неуточнений F38. Iншi (афективнi) розлади настрою F38.0 Iншi поодинокi (афективнi) розлади F38.1 Iншi рекурентнi (афективнi) розлади F38.8 Iншi (афективнi) розлади, уточненi F39. Неуточненi розлади настрою (афективнi) F40. Фобiйнi розлади F40.0 Агорафобiя F40.1 Соцiальнi фобiї F40.2 Специфiчнi (iзольованi) фобiї F40.8 Iншi фобiйнi тривожнi розлади F40.9 Фобiйний тривожний розлад, неуточнений F41. Iншi тривожнi розлади F41.0 Панiчний розлад (епiзодичний пароксизмальний страх) F41.1 Генералiзованi стани тривоги F41.2 Змiшаний стан тривоги i депресiї F41.3 Iншi змiшанi стани страху F41.8 Iншi стани тривоги F41.9 Стан тривоги, неуточнений F42. Нав'язливо-компульсивний розлад F42.0 Предомiнантнi обсессивнi думки або мiркування F42.1 Предомiнантнi компульсивнi акти (нав'язливi ритуали) F42.2 Змiшанi обсессивнi думки i акти F42.8 Iншi обсессивно-компульсивнi розлади F42.9 Обсессивно-компульсивний розлад, неуточнений F43. Реакцiя на тяжкий стрес та розлади адаптацiє F43.0 Гострi стресовi реакцiї F43.1 Посттравматичний шок F43.2 Порушення адаптацiї F43.8 Iншi реакцiї на тяжкий стрес F43.9 Реакцiя на тяжкий стрес, неуточнена F44. Дисоцiативнi (конверсiйнi) розлади F44.0 Дисоцiативна амнезiя F44.1 Дисоцiативна фуга F44.2 Дисоцiативний ступор F44.3 Транс i одержимiсть F44.4 Дисоцiативнi моторнi розлади F44.5 Дисоцiативнi конвульсiї F44.6 Дисоцiативна анестезiя i втрата чутливостi F44.7 Змiшанi дисоцiативнi розлади [конверсiя] F44.8 Iншi дисоцiативнi розлади [конверсiї] F44.9 Дсоцiативнi розлади [конверсiї], не класифiкованi F45. Соматоформнi розлади F45.0 Соматичнi розлади F45.1 Недиференцiйованi соматоформнi розлади F45.2 Iпохондричнi розлади F45.3 Соматоморфнi вегетативнi дисфункцiї F45.4 Стiйкi соматоформнi болi F45.8 Iншi соматоформнi розлади F45.9 Соматоформнi розлади, не класифiкованi F48. Iншi невротичнi розлади F48.0 Неврастенiя F48.1 Синдром деперсоналiзацiї-дереалiзацiї F48.8 Iншi специфiчнi невротичнi розлади F48.9 Невротичнi розлади, неуточненi F50. Розлади, пов'язанi iз споживанням їжi F50.0 Неврогенна анорексiя F50.1 Атипова неврогенна анорексiя F50.2 Неврогенна булiмiя F50.3 Атипова неврогенна булiмiя F50.4 Переїдання, пов'язане з iншими психогенними порушеннями F50.5 Блювота, асоцiйована з iншими психогенними розладами F50.8 Iншi розлади споживання їжi F50.9 Розлади споживання їжi, неуточненi F51. Неорганiчнi розлади сну F51.0 Iнсомнiя неорганiчного генезу F51.1 Гiперсомнiя неорганiчного генезу F51.2 Порушення режиму сну неорганiчного генезу F51.3 Сомнамбулiзм F51.4 Нiчнi жахи F51.5 Нiчнi кошмари F51.8 Iншi розлади сну неорганiчного генезу F51.9 Неорганiчнi порушення сну, неуточненi F52. Сексуальний розлад, не обумовлений органiчним порушенням чи хворобою F52.0 Нестача або втрата сексуального бажання F52.1 Сексуальна вiдраза i вiдсутнiсть сексуального задоволення F52.2 Вiдсутнiсть генiтальної чутливостi F52.3 Оргазмiчна дисфункцiя F52.4 Передчасна еякуляцiя F52.5 Вагiнiзм неорганiчного характеру F52.6 Диспареунiя неорганiчного характеру F52.7 Надмiрна сексуальна енергiя F52.8 Iншi сексуальнi розлади, не обумовленi органiчними порушеннями або хворобою F52.9 Неуточненi сексуальнi розлади, не обумовненi органчними порушеннями або хворобою F53. Розлади психiки та поведiнки, пов'язанi з пологами, не класифiкованi в iнших рубриках F53.0 Легкi розлади психiки та поведiнки, що з'яляються в пiсляпологовому перiодi F53.1 Тяжкi розлади психiки та поведiнки, що з'являються в пiсляпологовому перiодi F53.8 Iншi розлади психiки та поведiнки, що з'являються в пiсляпологовому перiодi F53.9 Некласифiкованi психiчнi розлади, пов'язанi з пiсляпологовим перiодом F54. Психологiчнi та поведiнковi фактори, пов'язанi з розладами чи хворобами, класифiкованими в iнших рубриках F55. Зловживання речовинами, якi не викликають залежнiсть F59. Неуточненi поведiнковi синдроми , пов'язанi з фiзiологiчними розладами та фiзичними факторами F60. Специфiчнi розлади особистостi F60.0 Параноїднi розлади особистостi F60.1 Шизоїднi розлади особистостi F60.2 Дисоцiативнi розлади особистостi F60.3 Емоцiйно нестабiльнi розлади особистостi F60.4 "Манерна" особистiсть F60.5 Ананкастичнi розлади особистостi F60.6 Тривожнi розлади [уникнення] особистостi F60.7 Стан залежностi оособистостi F60.8 Iншi уточненi розлади особистостi F60.9 Розлад особистостi, неуточнений F61. Змiшанi та iншi розлади особистостi F62. Стiйкi змiни особистостi, якi не властивi ушкодженню та захворюванню головного мозку F62.0 Стiйкi змiни особистостi пiсля катастрофи F62.1 Стiйкi змiни особистостi пiсля психiчних захворювань F62.8 Iншi стiйкi змiни особистостi F62.9 Стiйкi змiни особистостi, неуточненi F63. Розлади звички та потягiв F63.0 Патологiчна пристрасть до азартної гри F63.1 Патологiчне бажання здiйснювати пiдпали (пiроманiя) F63.2 Патологiчна манiя крадiжок (клептоманiя) F63.3 Трихотiломанiя (нав'язливе висмикування волосся) F63.8 Iншi розлади звичок та спонукань F63.9 Розлади звичок та спонукань, неуточненi F64. Розлади статевої iдентичностi F64.0 Транссексуалiзм F64.1 Двоїстий трансвестизм F64.2 Розлад статевої iдентичностi у дитячому вiцi F64.8 Iншi розлади статевої iдентичностi F64.9 Розлади статевої iдентичностi, неуточненi F65. Сексуальнi розлади F65.0 Фетишизм F65.1 Фетишизований трансвестизм F65.2 Ексгiбiцiонiзм F65.3 Вуайеризм (скопофiлiя) F65.4 Педофiлiя F65.6 Садомазохiзм F65.7 Множиннi розлади сексуальної поведiнки F65.8 Iншi розлади сексуальної поведiнки F65.9 Статевi розлади, неуточненi F66. Розлади психiки та поведiнки, пов'язанi iз статевим розвитком та орiєнтацiєю F66.0 Сексуальнi розлади в перiод статевого дозрiвання F66.1 Егодистонiчна сексуальна орiєнтацiя F66.2 Розлади сексуальних взаємовiдносин F66.8 Iншi психосексуальнi розлади в перiод статевого розвитку F66.9 Психосексуальнi розлади в перiод статевого розвитку, неуточненi F68. Iншi розлади зрiлої особистостi та розлади поведiнки F68.0 Формування фiзичних симптомiв з психiчних причин F68.1 Навмисна симуляцiя хворобливих симптомiв або свогобезсилля, фiзичного або психiчного (штучна хвороба) F68.8 Iншi уточненi розлади зрiлої особистостi та поведiнки F69. Неуточнений розлад зрiлої особистостi та розлади поведiнки F70. Розумова вiдсталiсть легкого ступеня F71. Розумова вiдсталiсть помiрного ступеня F72. Розумова вiдсталiсть тяжкого ступеня F73. Глибока розумова вiдсталiсть F78. Iншi форми розумовоє вiдсталостi F79. Розумова вiдсталiсть, неуточненого ступеня F80. Специфiчнi розлади розвитку мовлення та мови F80.0 Специфiчнi розлади вимовної артикуляцiї F80.1 Розлади експресивностi мови F80.2 Розлад рецептивностi мови F80.3 Набута афазiя з епiлепсiєю (синдром Ландау-Клефнера) F80.8 Iншi розлади розвитку мовлення i мови F80.9 Розлад розвитку мовлення i мови, неуточнений F81. Специфiчнi розлади розвитку здiбностей до навчання F81.0 Специфiчнi порушення при читаннi F81.1 Специфiчнi розлади правопису F81.2 Специфiчнi розлади здiбностей до арифметики F81.3 Змiшанi розлади здiбностей до навчання F81.8 Iншi розлади розвитку здiбностей до навчання F81.9 Розлад розвитку здiбностей до навчання, неуточнений F82. Специфiчнi розлади розвитку руховоє функцiї F83. Змiшанi специфiчнi розлади психологiчного розвитку F84. Розлади психологiчного розвитку загального характеру F84.0 Дитячий аутизм F84.1 Атиповий аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Iншi дезiнтеграцiйнi розлади у дитячому вiцi F84.4 Реактивний розлад, асоцiйований з розумовою вiдсталiстю та стереотипними рухами F84.5 Синдром Аспергера F84.8 Iншi первазивнi розлади розвитку F84.9 Первазивний розлад розвитку, неуточнений F88. Iншi розлади психологiчного розвитку F89. Неуточнений розлад психологiчного розвитку F90. Гiперкiнетичнi розлади F90.0 Розлади рухової активностi та уваги F90.1 Гiперкiнетичний розлад поведiнки F90.8 Iншi гiперкiнетичнi розлади F90.9 Гiперкiнетичнi розлади, неуточненi F91. Розлади поведiнки F91.0 Розлад поведiнки в межах внутрiшньосiмейних вiдносин F91.1 Асоцiальний розлад поведiнки F91.2 Розлад соцiальної поведiнки F91.3 Опозицiйно акцентуйований розлад F91.8 Iншi розлади поведiнки F91.9 Розлади поведiни, неуточненi F92. Змiшанi розлади поведiнки та емоцiй F92.0 Депресивнi розлади поведiнки F92.8 Iншi змiшанi розлади поведiнки та емоцiй F92.9 Змiшанi розлади поведiнки та емоцiй, неуточненi F93. Розлади емоцiй, початок яких специфiчний для дитячого вiку F93.0 Острах самотностi в дитячому вiцi F93.1 Фобiчнi розлади в дитячому вiцi F93.2 Острах товариства в дитячому вiцi F93.3 Суперництво мiж дiтьми F93.8 Iншi емоцiйнi розлади в дитячому вiцi F93.9 Емоцiйнi розлади в дитячому вiцi, неуточненi F94. Розлади соцiального функцiонування, початок яких специфiчний для дитячого та пiдлiткового вiку F94.0 Елективний мутизм F94.1 Порушення здатностi пристосовуватися в дитячому вiцi F94.2 Порушення, що виявляються в розгальмованостi поведiнки в дитячому вiцi F94.8 Iншi розлади соцiальної поведiнки у дитячому вiцi F94.9 Розлади соцiальної поведiнки, неуточненi F95. Тiки F95.0 Транзиторний тик F95.1 Хронiчний моторний чи голосовий тик F95.2 Комбiнованi голосовi то множиннi моторнi тики [de la Tourette] F95.8 Iншi тики F95.9 Тик, неуточнений F98. Iншi розлади поведiнки та емоцiй, що виникають здогадно у дитячому та пiдлiтковому вiцi F98.0 Неорганiчнi енурези F98.1 Неорганiчний енкопрес F98.2 Розлади споживання їжi у новонароджених та дiтей F98.3 Спотворений апетит у новонароджених та дiтей F98.4 Розлади у виглядi стереотипних рухiв F98.5 Заїкання F98.6 Метушливiсть F98.8 Iншi специфiчнi розлади поведiнки та емоцiй, що виникають у дитячому та пiдлiтковому вiцi F98.9 Неспецифiчнi розлади поведiнки та емоцiй, що виникають у дитячому та пiдлiтковому вiцi F99. Психiчний розлад, неуточнений


Каталог       Спеціальне    Пошук    покласти книгу     ЧаПи (FAQ)    Приватні угоди та © ®     Новини у BIBLOS    
BIBLOS.org.ua       Для життя    Самвидав    Контакти    Про бібліотеку    BIBLOS    Цікаві лінки    Навігація    Календар.UA    BIBLOS.in   


Яндекс цитирования для библиотеки BIBLOS Search Engine Submission and Internet Marketing, for BIBLOS too